Navigacija

13M011EEP - Energetski efikasni elektromotorni pogoni

Specifikacija predmeta
Naziv Energetski efikasni elektromotorni pogoni
Akronim 13M011EEP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetska efikasnost
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Mogućnosti povećanja energetske efikasnosti elektromotornog pogona na svim pojedinačnim nivoima: izbor motora i ostalih komponenti elektromotornog pogona u fazi projektovanja, podešavanja pri puštanju u rad, energetski efikasno upravljanje motorom, optimizacija procesa u kome se koristi elektromotorni pogon. Metode analize uticaja elektromotornih pogona na mrežu i načini za otklanjanje negativnih efekata.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost sagledavanja elektromotornog pogona sa aspekta potrošnje električne energije i načina priključenja na napojnu mrežu. Osposobljavanje studenata za analizu energetske efikasnosti celine koju čine elektromotorni pogon i tehnološki proces koji pogon pokreće korišćenjem savremenih tehničkih, tehnoloških i softverskih alata.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Energetski optialno upravljanje asinhronim motorom. Elektromotorni pogon kao potrošač: harmonici, aktivna, reaktivna i snaga distorzije, faktor snage, faktor pomeraja. Pasivni i aktivni filteri. Aktivni ispravljač. Optimizacija procesa u pogonu sa premotačem, sa tračnim transporterima i sa pumpom. Strujni pretvarač učestanosti. Srednjenaponski frekventni pretvarači. Uvod u energetski menadžment.
  Sadržaj praktične nastave Demonstracija mogućnosti uštede energije u pogonu pumpe ili ventilatora i u pogonu transporta materijala. Merenje aktivne, reaktivne i snage distorzije u regulisanom elektromotornom pogonu sa jednosmernim i asinhronim motorom, harmonijska analiza struje napajanja, demonstracija uticaja na mrežu. Rekuperacija energije u elektromotornim pogonima, eksperimentalna verifikacija efekata uštede energije.
  Literatura
  1. F. Parasiliti, P. Bertoldi, eds. “Energy Efficiency in Motor Driven Systems”, Springer-Verlag, Berlin, 2003.
  2. B. Jeftenić, M. Bebić, S. Štatkić, „Višemotorni pogoni“, Akademska misao, Beograd, 2012.
  3. A. Sumper, A. Baggini, “Electrical Energy Efficiency: Technologies and Applications”, Wiley Online publishing, 2012.
  4. A. Sumper, A. Baggini, “Electrical Energy Efficiency: Technologies and Applications”, Wiley Online publishing, 2012.
  5. The Power Electronics Handbook, Edited by Timothy L . Skvarenina, CRC Press 2001, Print ISBN: 978‐0‐8493‐7336‐7, eBook ISBN: 978‐1‐4200‐3706‐7
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, demonstracije, prezentacije, praktična merenja, itd.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 70