Navigacija

13E114VLSI - Računarski VLSI sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Računarski VLSI sistemi
Akronim 13E114VLSI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima projektovanja računarskih VLSI sistema. Upoznavanje sa jezicima za opis hardvera.
Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da će studenti razviti sposobnost da samostalno dizajniraju računarske VLSI sisteme.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Projektovanje računarskih VLSI sistema pomoću jezika za opis hardvera: VHDL i VERILOG. Principi dizajna RISC procesora na primeru projektovanja jednog RISC procesora: faze projektovanja, proces odlučivanja. Prefabrikaciono i postfabrikaciono testiranje komponenata.
Sadržaj praktične nastave Prikaz niza rešenih zadataka. Primeri dizajna resursa procesora i interkonekcija. Dizajn, simulacija i sinteza malog ali funkcionalnog procesora u FPGA tehnologiji.
Literatura
  1. Milutinovic V., SURVIVING THE DESIGN OF a 200MHz MICROPROCESSOR, IEEE Computer Society Press, USA (best seller);
  2. Mencer O, Dataflow Programming with MaxCompiler, Maxeler Technologies;
  3. Ashenden P., The Designer's Guide to VHDL, 3rd Edition, Morgan Kaufmann;
  4. Coffman K., Real World FPGA Design with VERILOG, Prentice-Hall;
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, projekati, demonstracije
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari 0