Navigacija

13E114RG - Računarska grafika

Specifikacija predmeta
Naziv Računarska grafika
Akronim 13E114RG
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Ne postoji formalan uslov, ali je očekivano da student poznaje gradivo kursa Objektno orijentisano programiranje 2 (programski jezik Java).
Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje principa 2D i 3D interaktivne računarske grafike i animacije, kao i ovladavanje praktičnim veštinama programiranja grafičkih aplikacija.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon uspešno savladanog kursa, studenti će biti sposobni da: - implementiraju 2D i 3D interaktivne grafičke aplikacije korišćenjem biblioteke JavaFX; - interpretiraju i primenjuju najvažnije algoritme računarske grafike; - opišu principe rada uređaja koji se koriste u računarskoj grafici.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod. 2D primitive i atributi. Crtanje krivih linija. Animacija. Interakcija. Transfromacije. Projekcije. 3D shapes. Kamere. Osvetljenje i senčenje. Mreže poligona. Tekstura. Selekcija 3D objekata. Interakcija sa 3D scenom. Osnovni rasterski algoritmi. Geometrijski odnosi. Popunjavanje. Odsecanje. Sakrivene površi. Modeli boja. Tehnologija ulaznih i izlaznih uređaja.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe, laboratorijske pokazne vežbe i laboratorijske kontrolne vežbe. Namena laboratorijskih vežbi je sticanje praktičnih veština programiranja grafičkih aplikacija i to: 2D i 3D aplikacija korišćenjem biblioteke klasa JavaFX. Auditorne vežbe i laboratorijske vežbe prate predavanja i obrađuju specifične teme.
Literatura
  1. Hughes, J.F., van Dam, A., McGuire, M., Sklar, D.F., Foley, J.D., Feiner, S.K., Akeley, K., "Computer Graphics – Principles and Practice", 3rd edition, Addison-Wesley Publishing Company, 2014.
  2. Sharan, K., "Learn JavaFX 8: Building User Experience and Interfaces with Java 8", Apress, 2015
  3. Watt, A., "3D Computer Graphics", 3rd edition, Addison-Wesley, 2000.
  4. Tartalja, I., "Slajdovi za predavanja iz predmeta Računarska grafika", Beograd, 2019.
  5. Đurđević,Đ., Tartalja, I., "Slajdovi za auditorne vežbe iz predmeta Računarska grafika", Beograd, 2019.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe se drže uz elektronske prezentacije. Na predavanjima se uvode teorijski koncepti, dok se na auditornim i laboratorijskim vežbama uvežbava primena algoritama i korišćenje široko rasprostranjene biblioteke za pisanje grafičkih aplikacija. Studenti samostalno izrađuju 2 projekta (jedan iz 2D, drugi iz 3D grafike).
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti 30
Kolokvijumi 30
Seminari