Navigacija

13E114RG - Računarska grafika

Specifikacija predmeta
Naziv Računarska grafika
Akronim 13E114RG
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Ne postoji formalan uslov, ali je očekivano da student poznaje gradivo kurseva IR2OO1 i IR2OO2.
Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje i ovladavanje principima računarske 2D i 3D grafike i animacije. Upoznavanje sa tehnologijama grafičkih uređaja, učenje grafičkih transformacija, projekcija, predstavljanja boje, senčenja i animacije, kao i često korišćenih algoritama u računarskoj grafici, grafičkih 2D paketa SRGP i Java 2D, odnosno 3D paketa SPHIGS i OpenGL.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon uspešno savladanog kursa, studenti će biti sposobni da: - opišu principe rada uređaja koji se koriste u računarskoj grafici; - interpretiraju i primenjuju najvažnije algoritme računarske grafike; - kreiraju 2D grafičke aplikacije zasnovane na biblioteci klasa Java 2D; - kreiraju 3D grafičke aplikacije zasnovane na biblioteci funkcija OpenGL.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Prenosivost softvera i grafički standardi. Ulazni i izlazni uređaji. 2D paketi: SRGP i Java 2D. Osnovni rasterski algoritmi. Geometrijski odnosi. Popunjavanje. Odsecanje. Transfromacije. Projekcije. 3D paketi: SPHIGS i OpenGL. Sakrivene površi i linije. Reprezentacija 3D modela. Modeli boja. Mreže poligona. Teksture. Osvetljenje i modeli senčenja. Animacija.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe, laboratorijske pokazne vežbe i laboratorijske kontrolne vežbe. Namena laboratorijskih vežbi je sticanje praktičnih veština pisanja grafičkih aplikacija i to: 2D aplikacija korišćenjem paketa Java 2D, odnosno 3D aplikacija korišćenjem biblioteke OpenGL. Auditorne vežbe i laboratorijske vežbe prate predavanja i obrađuju specifične teme.
Literatura
  1. Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J., "Computer Graphics – Principles and Practice", 2nd ed. in C, Addison-Wesley Pub. Co., 1996.
  2. Shreiner, D., Bill The Khronos OpenGL ARB Working Group, "OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Versions 3.0 and 3.1", 7th Edition, Addison-Wesley Professional, 2010.
  3. Oracle, "Programmer’s Guide to the Java 2D™ API", 2001.
  4. Tartalja, I., "Slajdovi za predavanja iz predmeta Računarska grafika", Beograd, 2012.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe se drže uz elektronske prezentacije. Na predavanjima se uvode teorijski koncepti, dok se na auditornim i laboratorijskim vežbama uvežbava primena algoritama i korišćenje široko rasprostranjenih paketa za pisanje grafičkih aplikacija. Studenti samostalno izrađuju 2 projekta (jedan iz 2D, drugi iz 3D grafike).
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari 30