Navigacija

13E114PAR - Paralelni računarski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Paralelni računarski sistemi
Akronim 13E114PAR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Arhitektura i organizacija računara I
Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje u ograničenjima paralelnog izvršavanja, paralelizma na instrukcijskom nivou, paralelizma u okviru petlji i detekcija izvršavanja paralelizma u realnom vremenu i implementacija paralelizma u hardveru.
Ishodi učenja (stečena znanja) Duboko poznavanje rada superskalarnih i procesora sa veoma širokom instrukcijskom reči, optimizacionih delova kompajlera i modela paralelizma
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Paralelizam na instrukcijskom nivou. Zavisnosti po podacima i grafovi zavisnosti po podacima. Raspoređivanje po tragu. Spekulativno izvršavanje. Paralelizam u petljama. Grafovi zavisnosti po podacima za petlje. Softverska protočnost. Vektorski superračunari, mašine sa vrlo širokom instrukcijskom reči i superskalarni procesori. Višejezgarni procesori. Hyperthreading.
Sadržaj praktične nastave Upotreba simulatora
Literatura
  1. Zoran Jovanović: Instrukcijski nivo paralelizma, ATC Avangarda, Beograd 2006.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Nastava u učionici, rad sa simulatorima, razjašnjavanje detalja delova kursa nakon što su studenti učili te delove
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 70
Projekti 30
Kolokvijumi 0
Seminari 0