Navigacija

13E114PAR - Paralelni računarski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Paralelni računarski sistemi
Akronim 13E114PAR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Arhitektura i organizacija računara I
    Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje u ograničenjima paralelnog izvršavanja, paralelizma na instrukcijskom nivou, paralelizma u okviru petlji i detekcija izvršavanja paralelizma u realnom vremenu i implementacija paralelizma u hardveru.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Duboko poznavanje rada superskalarnih i procesora sa veoma širokom instrukcijskom reči, optimizacionih delova kompajlera i modela paralelizma
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Paralelizam na instrukcijskom nivou. Zavisnosti po podacima i grafovi zavisnosti po podacima. Raspoređivanje po tragu. Spekulativno izvršavanje. Paralelizam u petljama. Grafovi zavisnosti po podacima za petlje. Softverska protočnost. Vektorski superračunari, mašine sa vrlo širokom instrukcijskom reči i superskalarni procesori. Višejezgarni procesori. Hyperthreading.
    Sadržaj praktične nastave Upotreba simulatora
    Literatura
    1. Zoran Jovanović: Instrukcijski nivo paralelizma, ATC Avangarda, Beograd 2006.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    2 2 1
    Metode izvođenja nastave Nastava u učionici, rad sa simulatorima, razjašnjavanje detalja delova kursa nakon što su studenti učili te delove
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 70
    Projekti 30
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0