Navigacija

13E113USP - Upravljanje softverskim projektima

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje softverskim projektima
Akronim 13E113USP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima /
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima u softverskoj industriji i realizacija jednog velikog timskog projekta od faze analize korisničkih zahteva do faze isporuke softvera. Upravljanje projektima na tradicionalan način i korišćenjem agilnih metodologija (DSDM, Scrum, Kanban, Extreme programming,...).
   Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon odslušanog predmeta studenti će biti osposobljeni za analizu korisničkih zahteva, pisanje ponude za izradu softvera ili projektnih predloga za konkurse, pisanje plana projekta po fazama i razvoj softverskog sistema, upravljanje softverskim projektom od početka i inicijalne faze, do završetka projekta. Studenti će tokom semestra raditi na praktičnom projektu i pisati korisničku dokumentaciju.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predstavljanje najbitnijih pojmova u softverskoj industriji. Osnovna pravila za pisanje uspešnog biznis plana. Pravila i pisanje konkursne dokumentacije na velikim evropskim projektima (Horizon 2020). Procesi upravljanja planom, komunikacijom, timom, resursima, rizicima, kvalitetom, vremenom. Analiza osnovnih metodologija i modela u softverskoj industriji.
   Sadržaj praktične nastave Izrada timskog projekta u vidu softverskog sistema, na osnovu specifikacije korisničkih zahteva. Planiranje i upravljanje fazama projekta. Upravljanje vremenom. Proces kontrole kvaliteta i monitoringa. Upravljanje timom i liderstvo. Analiza rizika. Pisanje dokumentacije. Rad sa alatima za upravljanje projektom, komunikaciju i kolaboraciju na projektu, i upravljanje kupcima: MS Project, JIRA, Trello, SugarCRM.
   Literatura
   1. "Effective Project Management", R.Wysocki (5th edition, Wiley, USA, 2009.)
   2. "Software Project Management", B.Hughes, M.Cotterell (5th edition, McGraw-Hill Higher Education, UK, 2009.)
   3. "Software Project Management: A Unified Framework", W.Royce (1st edition, Addison-Wesley Professional, USA, 1998.)
   4. CMMI Product Team, CMMI Version 1.1, Carnegie-Mellon Software Engineering Institute, USA
   5. "Software Project - Survival Guide", S.McConnell (Microsoft Press, USA, 1998.)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe i rad na praktičnom projektu tokom celog semestra.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 10
   Projekti 20
   Kolokvijumi 40
   Seminari 10