Navigacija

13E113SS - Sistemski softver

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemski softver
Akronim 13E113SS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Položeni kursevi: Objektno-orijentisano programiranje 1, Algoritmi i strukture podataka, Arhitektura računara
Ciljevi izučavanja predmeta Osnove asemblerskog programiranja x86 i ARM procesorskih arhitektura. Upoznavanje sa funkcijama i načinom konstrukcije različitih sistemskih alata, kao što su makro procesori, asembleri, emulatori, povezivači i punioci.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da razumeju funkciju i načine konstrukcije različitih sistemskih alata, kao što su makro procesori, asembleri, emulatori, povezivači i punioci. Studenti treba da budu u stanju da i sami konstruišu i implementiraju slične alate ili prilagode već postojeće. Studenti se upoznaju sa osnovama asemblerskog programiranja.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ss/index.html
Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDhpkti-H8a7ybn0Vjo82fMWycTTSJhgDGC1j4NSDJ6A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=eeb1c972-4aba-4924-97d8-f3090e3fdff7&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Sadržaj teorijske nastave Osnove x86 i ARM asemblera. Funkcije asemblera kao alata. Konstrukcija asemblera. Konstrukcija makroprocesora. Studija slučaja: pretprocesor za C/C++. Konstrukcija interpretativnih i JIT emulatora. Formati objektnih programa. Osnovne funkcije punioca. Konstrukcija punioca. Konstrukcija povezivača. Dinamičko povezivanje i punjenje. Punjenje sa prekrivanjem.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe koje ilustruju pojedine koncepte i tehnike obrađene na predavanjima. Praktičan projekat iz oblasti konstrukcije sistemskih alata koji student samostalno izrađuje.
Literatura
  1. System Software: An Introduction to Systems Programming, L. Beck, Addison Wesley 1997.
  2. Linkers and Loaders, John Levine 1999.
  3. Compilers and Compiler Generators, an Introduction with C++, P. D. Thery , International Thomson Computer Press, 1997
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, samostalna izrada projekta
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 40