Navigacija

13E112SMS - Sistemski softver

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemski softver
Akronim 13E112SMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta 1. Upoznavanje studenata sa osnovama operativnih sistema. 2. Upoznavanje studenata sa sistemskim programima. 3. Upoznavanje studenata sa osnovama sistema za upravljanje bazama podataka. 4. Osposobljavanje studenata za korišćenje i analizu modernih operativnih sistema, sistemskih programa i sistema za upravljanje bazama podataka.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata za korišćenje i analizu modernih operativnih sistema, sistemskih programa i sistema za upravljanje bazama podataka.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnove modernih operativnih sistema. Multiprogramiranje i multiprocesiranje. Upravljanje memorijom. U/I. Fajlovi. Sistemsko programiranje. Asembleri, Interpreteri, Kompajleri, Linkeri, Punjači. Osnovni pojmovi i principi Baza Podataka. E-V Model. Relacioni Model. Relaciona Algebra i Račun, SQL. Objektno-Orijentisani Sistemi. Obrada Transakcija. Oporavak od kvara. Komercijalni Sistemi.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe: Korišćenje i analiza komercijalnih operativnih sistema, sistemskih programa i sistema za upravljanje bazama podataka.
Literatura
  1. Operating Systems Concepts, Peterson, J., Silberschatz, A., 4rd Edition, Addison Wesley, 2000.
  2. Database System Concepts, A. Silberschatz, H. Korth, S Sudarshan, McGraw Hill International Edition, 2005.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave 30 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi, kolokvijum na sredini semestra, projekat. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 20
Seminari 10