Navigacija

13E093EIM - Ekonomija i menadžment

Specifikacija predmeta
Naziv Ekonomija i menadžment
Akronim 13E093EIM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima
    Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da studenti sagledaju ključne elemente poslovnog ciklusa i prepoznaju finansijske izveštaje poslovanja. Jedan od ciljeva ovog kursa je da studentima ukaže i na ključne izazove međunarodnog poslovanja preduzeća i izbor odgovarajućih poslovnih strategija u uslovima rastućih globalnih rizika.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču bazična znanja iz oblasti ekonomije i menadžmenta. Osposobljeni su da primenjuju stečena znanja u praksi i rade u timu, kao i da pripremaju i obrazlažu posebne projekte. Osposobljeni su i da analiziraju tržišnu strukturu u kojoj posluje neko preduzeće.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Obim i struktura predmeta je prvenstveno prilagođena potrebama studenata Elektrotehničkog fakulteta. Shodno tome, struktura predmeta je tako postavljena da na temelju izučavanja fundamentalnih segmenta ekonomske i nauke o menadžmentu, pruži osnov za analizu aktuelne problematike iz domena modaliteta, mehanizama i instrumenata međunarodnog poslovanja.
    Sadržaj praktične nastave Analiza primera iz prakse, studije slučaja.
    Literatura
    1. Rakita, B. Međunarodni biznis i menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd, 2013
    2. Popovčić-Avrić, S. Ekonomija, Skripta, ETF, Beograd, 2015
    3. Razne studije slučajeva i prateći materijali
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 2
    Metode izvođenja nastave Predavanja,vežbe, prezentacije studija slučajeva, diskusije na zadatu temu.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi 10
    Seminari 20