Navigacija

13E092EJ4 - Engleski jezik 4

Specifikacija predmeta
Naziv Engleski jezik 4
Akronim 13E092EJ4
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nivo engleskog jezika na minimum srednjem nivou
   Ciljevi izučavanja predmeta Unapređenje jezičkih kompetencija na engleskom jeziku koje su potrebne za dalje studiranje i rad u oblasti elektrotehnike.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će raspolagati većim inventarom leksike i sintakse, proširiće spektar stručnih tema o kojima mogu da čitaju, pišu i razgovaraju na engleskom jeziku, eliminisaće česte greške u govoru i pisanju, umeće da interpretiraju vizuelne informacije (statistika, grafikoni) i pretoče ih u tekst, umeće da napišu motivaciono pismo za praksu, posao ili studije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Mehanizmi građenja reči, upotreba člana, relativne i uslovne klauze, modalni glagoli za predviđanje.
   Sadržaj praktične nastave Vežbe čitanja i analize teksta, vežbe slušanja, govorne vežbe, vežbe pisanja, vežbe vokabulara
   Literatura
   1. English 4 - Class Material, a downloadable collection of course material compiled by the course instructor
   2. Glendinning, E., Mc Ewan, J. Oxford English for Information Technology. Oxford University Press.
   3. Glendinning, E., Mc Ewan, J. Oxford English for Electronics. Oxford University Press.
   4. Vince, M. First Certificate Language Practice with Key. Macmillan.
   5. Vince, M. Advanced Language Practice with Key. Macmillan.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Interaktivne metode s raznovrsnim vežbama koje aktiviraju studente i podstiču produktivne jezičke veštine
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari