Navigacija

13E082RPM3 - Računarski praktikum iz matematike 3

Specifikacija predmeta
Naziv Računarski praktikum iz matematike 3
Akronim 13E082RPM3
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa savremenim računarskim alatima u matematici (Matlab, Matlab Clone, SAGE, GeoGebra, Python). Rešavanje zadataka i obrada nekih tema predmeta Matematika 3 korišćenjem računarskih alata Matlab, Matlab Clone, SAGE. Modelovanje izabranih problema pomoću alata GeoGebra i Python. Prikaz sistema za obradu i prelom teksta LaTeX koji omogućava jednostavnije kucanje matematičkih formula.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Predavanja i zadaci će obučiti studente za praktične veštine pisanje programa korisnih za analizu raznih problema u matematici. Kroz završni projekat, studenti će razviti svoja znanja za rešavanje matematičkih problema u okviru predmeta Matematika 3 pomoću kompjutera.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u Matlab. Simbolički i numerički račun u alatima Matlab i SAGE. Izabrane teme Matematike 1, 2 i 3 (diferencijalni i integralni račun jedne i više promenljivih, diferencijalne jednačine, matrice, analitička geometrija, kompleksna analiza, Furijeova i Laplasova transformacija) prikazane korišćenjem alata Matlab, SAGE i GeoGebra. Uvod u LaTeX.
  Sadržaj praktične nastave Kroz primere, zadatke i probleme student uči kako da primeni veštine koje je naučio kroz teorijsku nastavu. Posebno se priprema da rešava probleme koji se pojavljuju u stručnim elektrotehničkim predmetima.
  Literatura
  1. A. Gilat, Uvod u Matlab 7.5 sa primerima,, Mikro knjiga, Beograd 2008. (prevod M.Šućur, A.Kartalovski)
  2. C. Wilkins: Synopsis for Exploring Mathematics with MuPAD, First year undergraduate course using Matlab at the University of Oxford, 2012. http://www.maths.ox.ac.uk/courses/course/19643/synopsis
  3. SAGE: Open Source Mathematics Software, http://www.sagemath.org/
  4. M. & J. Hohenwarter: GeoGebra 4.0 Edition, International GeoGebra Institute http://www.geogebra.org/ 2012. (prevod izdanja ver. 3.2. Đ. & D. Herceg http://www.geogebra.org/help/docusr.pdf 2009.)
  5. D. Tošić: Matematika III – kratak kurs, Akademska misao 2006.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli, korišćenja slajdova, Matlab, SAGE, GeoGebra i Python, individualnog rada sa studentima na izradi semestralnog rada i objašnjavanju tekućeg gradiva.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 60