Navigacija

13E082M3 - Matematika 3

Specifikacija predmeta
Naziv Matematika 3
Akronim 13E082M3
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata druge godine sa pojmovima iz matematičke analize u n-dimenzionalnom realnom prostoru.Posebno će se studenti upoznati sa višestrukim integralima,teorijom polja,kompleksnom analizom,Laplasovom transformacijom i Furijeovim redovima sa ciljem da se osposobe da rešavaju probleme primenjene matematike u raznim oblastima elektrotehnike.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je kompetentan da primenjuje tehniku višestrukih integrala,kompleksne analize,teorije polja,Laplasove transformacije i Furijeovih redova u raznim oblastima elektrotehnike
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://matematika3.etf.rs/
  Sadržaj teorijske nastave Funkcije više promenljivih: ekstremne vrednosti,Tejlorova formula,Lagranžov metod, krivolinijski, više-struki i površinski integrali,Grin-Rimanova teorema, Stoksova teorema, teorema Ostrogradskog,teorija polja, kompleksna analiza: Loranov red, singulariteti, teorija ostataka, konturna integracija, izračunavanje realnih integrala primenom kompleksne analize,Laplasova transformacija,Furijeovi redovi.
  Sadržaj praktične nastave Kroz primere, zadatke i probleme, student saznaje kako da primeni teoreme i osnovne pojmove koje je naučio slušajući teorijsku nastavu.Posebno se priprema da rešava probleme u elektrotehnici .
  Literatura
  1. N. Cakić: Skripta iz Matematike 3, Beograd 2007
  2. Siniša Ješić, Ivan Lacković: Matematika 3. Kompleksne funkcije, Furijeovi redovi i integrali, Laplasova transformacija, Čigoja štampa, drugo dopunjeno izdanje, Beograd 2005
  3. Siniša Ješić: Skripta iz matematike 3, Funkcije više promenljivih, Teorija integrala, Beograd 2007
  4. B.P.Demidovič: Zbirka zadataka iz matematičke analize(na ruskom). Mir 1980.
  5. Dobrilo Tošić: Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz Matematike 3. Akademska misao,Beograd 2006.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 3
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe,diskusije, pomoć pri izradi domaćih zadataka pomoću matematičkih softvera.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 20
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0