Navigacija

13E082JMF - Jednačine matematičke fizike

Specifikacija predmeta
Naziv Jednačine matematičke fizike
Akronim 13E082JMF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta -Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima konturnih problema za linearne diferencijalne jednačine, ortogonalnih polinoma i diferencijalnih jednačina matematičke fizike -
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za rešavanje aktuelnih problema u elektrotehnici pomoću ortogonalnih polinoma i diferencijalnih jednačina matematičke fizike
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Svojstvene vrednosti i Šturm-Louvilov problem, Ortogonalni polinomi, Diferencijalne jednačine i ortogonalnost za polinomae Ležandra, Hermita, Lagera i Čebiševa. Besel-ove funkcije prvog i drugog tipa, nelinearne parcijalne diferencijalne jednačine, Nelinearna superpozicija.Parcijalne diferencijalne jednačine matematičke fizike. Primena u elektrotehnici
  Sadržaj praktične nastave Kroz zadatke, student proučava optogonalne polinome i jednačine matematičke fizike kao i njihovu primenu u elektrotehnici
  Literatura
  1. D.S. Mitrinović, Jednačine matematičke fizike, Građevinska knjiga, Beograd 1979.
  2. B. Jovanović, Parcijalne jednačine, Matematički fakultet, Beograd 1995
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1 0.5
  Metode izvođenja nastave 15 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli + 7.5 časova konsultacija u vezi domaćih zadataka, ispit.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0