Navigacija

13E082EDMT - Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama

Specifikacija predmeta
Naziv Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama
Akronim 13E082EDMT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Matematika 1 (OO1MM1), Matematika 2 (OO1MM2)
Ciljevi izučavanja predmeta Osnovni koncepti kombinatorne optimizacije biće od koristi u razmatranju nekih tema u studijama telekomunikacija. Konačna polja pripremiće studente za teoriju kodova.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti dobijaju matematičku osnovu i takođe praktične smernice u razmatranju problema kombinatorne optimizacije, kao i odgovarjuću matematičku osnovu za teoriju kodova.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta http://optimizacija.etf.rs/
Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aEzyieCISPb1gGuv2mTMbbKlZdTWDnBsFjEqWWNos71A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=70666838-5e5f-4cf0-908f-cdbb18e3095a&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Sadržaj teorijske nastave Tjuringova mašina, rekurzivne funkcije, definicija složenosti algoritama. Klase problema P i NP. Problem trgovačkog putnika, heuristički pristupi. Optimizacija na mrežama: Najkraća povezujuća mreža. Konačna polja: Egzistencija i konstrukcija. Multiplikativna grupa. Primitivni polinom, način određivanja minimalnih polinoma. Primene u teoriji kodova.
Sadržaj praktične nastave Kroz primere, zadatke i probleme student saznaje kako da primeni teoreme i osnovne pojmove koje je naučio kroz teorijsku nastavu. Posebno se priprema da rešava probleme koji se pojavljuju u Telekomunikacijama.
Literatura
  1. D. Cvetković, S. Simić: Odabrana poglavlja iz diskretne matematike, Akademska misao, Beograd 2004.
  2. D. Tošić, M. Jovanović, B. Malešević: Ispitni zadaci iz matematike IV, Akademska misao, Beograd 2002.
  3. B. Malešević, I. Jovović: Skripta iz složenosti algoritama, Beograd 2017.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 1 0.5
Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli, korišćenja slajdova, besplatnog matematičkog softvera (SAGE, GeoGebra,…), individualnog rada sa studentima na izradi domaćih zadataka i objašnjavanju tekućeg gradiva. Rad sa manjim grupama studenata u vidu laboratorijskih vežbi u okviru kojih se studenti ohrabruju da individualno ili u timu daju programsku realizaciju pređenog gradiva.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 40
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti 40
Kolokvijumi
Seminari