Navigacija

13E074EK - Elektromagnetska kompatibilnost

Specifikacija predmeta
Naziv Elektromagnetska kompatibilnost
Akronim 13E074EK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Uvod u probleme elektromagnetske kompatibilinosti (EMK) koji se sreću u praksi. Inženjerska rešenja ovih problema. Uvod u ispitivanje EMK.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za računarsku simulaciju kola i uređaja u pogledu EMK. Ovladavanje metodima projektovanja kola i uređaja koji obezbeđuju ispunjavanja uslova EMK.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Elektromagnetsko okruženje i kompatibilnost. Prirodni i veštači izvori smetnji. Kondukcione smetnje. Radijacione smetnje. Kompromitujuće elektromagnetsko zračenje. Elektromagnetska susceptibilnost. Integritet signala. Metodi projektovanja. Uzemljenje i oklapanje. Parazitne rezonancije. Filtriranje. Kablovi, konektori i komponente.
Sadržaj praktične nastave Računarske simulacije.
Literatura
  1. A. Đorđević, D. Olćan, Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti, Akademska misao, Beograd, 2012.
  2. A. R. Đorđević, Elektromagnetika, Akademska misao, Beograd, 2012.
  3. T. Williams, EMC for Product Designers, Newness, Oxford, UK, 2007.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i simulacije na računaru
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 70 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 0