Navigacija

13E073PTEK - Primena teorije električnih kola u elektrotehnici

Specifikacija predmeta
Naziv Primena teorije električnih kola u elektrotehnici
Akronim 13E073PTEK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Predstavljanje postupka formiranja jednačina za računarsko rešavanje električnih kola numerički i simbolički u vremenskom i frekvencijskom domenu. Prikaz sinteze LC mreža sa jednim pristupom Fosterovim i Kauerovim postupkom. Emulacija različitih vrsta numeričkih simulacija kola, na primer, SPICE simulacije, u Matlab/Scilab/Octave/Python. Računarska sinteza filtara u FilterSolutions/QucsStudio.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje matematičkih postupaka koji se koriste u softverskim paketima za numeričku i simboličku simulaciju električnih kola. Projektovanje električnih filtara za datu specifikaciju i osnovne analize osetljivosti filtara. Korišćenje CAD alata za verifikaciju projektovanog kola, uzimanje u obzir nesavršenosti realnih komponenti, i optimizaciju performansi električnog kola.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Sažet pregled najvažnijih koncepata i algoritama savremene teorije električnih kola. Numerički algoritmi za simulaciju kola. Prelazni procesi u trofaznim kolima. Projektovanje električnih filtara. Simulacija kola sa raspodeljenim elementima. Analiza balansiranjem harmonika. Računarska simulacija kola pomoću Matlab/Simulink ili Scilab/Xcos. Simboličko rešavanje kola pomoću Mathematica/Maxima i SymPy.
    Sadržaj praktične nastave Rešavanje praktičnih električnih kola pomoću softverskih alata.
    Literatura
    1. B. Reljin, Teorija električnih kola I, Akademska misao, 2003.
    2. B. Reljin, Teorija električnih kola II, Akademska misao, 2002.
    3. B. Reljin, Analiza trofaznih električnih kola, Akademska misao, 2004.
    4. M. Potrebić, D. Tošić, Zbirka ispitnih zadataka iz Teorije električnih kola, Akademska misao, 2012.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    2 2 1
    Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, vežbe na računarima.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
    Praktična nastava Usmeni ispit
    Projekti
    Kolokvijumi 50
    Seminari