Navigacija

13E073AEF - Analogni električni filtri

Specifikacija predmeta
Naziv Analogni električni filtri
Akronim 13E073AEF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Predstaviti osnovne koncepte projektovanja analognih električnih filtara, kao i odgovarajuću teoriju. Obezbediti teorijski osnov za sve pojedine korake u projektovanju filtara. Uvesti praktične tehnike za implementaciju filtra, fabrikaciju i laboratorijska merenja na filtru.
Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje matematičkih tehnika koje se koriste u projektovanju analognih električnih filtara. Projektovanje filtara koji zadovoljavaju zadate specifikacije i osnovna analiza osetljivosti filtra. Osposobljavanje za korišćenje softverskih alata za projektovanje, optimizaciju i verifikaciju performansi filtra, uzimajući u obzir praktična ograničenja i nesavršenosti implementacionih tehnologija.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta https://mtt.etf.bg.ac.rs/analogni.elektricni.filtri.htm
Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aF2fGRRM5YSGuGEed3nl5o_uKsxAD-ePGCyO4lZQfcqU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=85a5c374-1f65-4534-b37a-0156f10fe19b&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Sadržaj teorijske nastave Pregled koncepata i algoritama savremene teorije električnih kola značajan za projektovanje analognih električnih filtara (AEF). Osnovi sinteze električnih kola. Softver za simboličko i numeričko projektovanje filtara. Koraci u projektovanju AEF. Modelovanje i simulacija. Implementacione tehnologije i fabrikacija. Merenja na laboratorijskom prototipu i dokumentacija.
Sadržaj praktične nastave Kompletan projektni proces analognog električnog filtra: simulacija, implementacija (fabrikacija), laboratorijska merenja, dokumentacija i prezentacija.
Literatura
  1. V. V. Petrović, D. V. Tošić, A. R. Đorđević, Mikrotalasna pasivna kola, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2010. (Glava 8. Mikrotalasni filtri)
  2. M. D. Lutovac, D. V. Tošić, B. L. Evans, Filter Design for Signal Processing using MATLAB and Mathematica, Prentice Hall, 2001.
  3. L. Wanhammar, Analog Filters Using MATLAB, Springer, 2009.
  4. H. G. Dimopoulos, Analog Electronic Filters: Theory, Design and Synthesis, Springer, 2012.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, vežbe na računarima i praktičan rad u laboratoriji.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
Praktična nastava Usmeni ispit 10
Projekti 50
Kolokvijumi
Seminari