Navigacija

13E072TEM - Elektromagnetika

Specifikacija predmeta
Naziv Elektromagnetika
Akronim 13E072TEM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Da uvede osnove inženjerske elektromagnetike shodno potrebama mobilnih komunikacionih sistema, mikrotalasne tehnike, optičkih telekomunikacija, radarskih sistema, brzih digitalnih računarskih veza, bežičnih sistema, satelitskih telekomunikacija i elekromagnetske kompatibilnosti.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Da obuči studenta da može (1) da prepozna, formuliše i reši osnovne inženjerske telekomunikacione probleme koji zahtevaju znanja elektromagnetike i (2) da razume principe rada tipičnih telekomunikacionih uređaja utemeljenih na principima elektromagnetike.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Elektrostatičko, stacionarno, sporo- i brzo-promenljivo elektromagnetsko polje. Maksvelove jednačine (integralni i diferencijalni oblik, granični uslovi) u vremenskom i kompleksnom domenu. Zakasneli potencijali. Pointingova teorema. Prostiranje, odbijanje i prelamanje ravnih elektromagnetskih talasa. TEM, TE i TM vođeni talasi. Predajne i prijemne antene. Elektromagnetska kompatibilnost.
  Sadržaj praktične nastave Izrada zadataka na auditornim vežbama.
  Literatura
  1. A. R. Đorđević, Elektromagnetika, Akademska misao, Beograd, 2012.
  2. J. Surutka, Elektromagnetika, Akademska misao, Beograd, 2006.
  3. B. D. Popović, Elektromagnetika, Akademska misao, Beograd, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0