Navigacija

13E072GEM - Elektromagnetika

Specifikacija predmeta
Naziv Elektromagnetika
Akronim 13E072GEM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Da uvede osnove inženjerske elektromagnetike shodno potrebama savremenih elektroenergetskih mašina i pogona i elektroenergetskih sistema.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Da obuči studenta da može (1) da prepozna, formuliše i reši osnovne inženjerske elektroenergetske probleme koji zahtevaju znanja elektromagnetike i (2) da razume principe rada tipičnih elektroenergetskih uređaja utemeljenih na principima elektromagnetike.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Elektrostatičko, stacionarno, sporo- i brzo-promenljivo elektromagnetsko polje. Maksvelove jednačine (integralni i diferencijalni oblik, granični uslovi) u vremenskom i kompleksnom domenu. Zakasneli potencijali. Pointingova teorema. Prostiranje, odbijanje i prelamanje ravnih elektromagnetskih talasa. Primena elektromagnetike u elektroenergetici.
  Sadržaj praktične nastave Izrada zadataka na auditornim vežbama.
  Literatura
  1. A. R. Đorđević, Elektromagnetika, Akademska misao, Beograd, 2012.
  2. B. Notaroš, V. Petrović, M. Ilić, A. Đorđević, B. Kolundžija, M. Dragović, Zbirka ispitnih pitanja i zadataka iz elektromagnetike, Akademska misao, Beograd, 2008.
  3. J. Surutka, Elektromagnetika, Akademska misao, Beograd, 2006.
  4. B. D. Popović, Elektromagnetika, Akademska misao, Beograd, 2006.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0