Navigacija

13E071LOE - Laboratorijske vežbe iz Osnova elektrotehnike

Specifikacija predmeta
Naziv Laboratorijske vežbe iz Osnova elektrotehnike
Akronim 13E071LOE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa radom u laboratoriji, osnovnim mernim instrumentima i laboratorijskim priborom. Sticanje praktičnog iskustva u sklapanju i testiranju električnih kola. Sticanje osnovnih veština u sprovođenju električnih merenja. Praktična ilustracija i verifikacija osnovnih zakona i teorema elektrotehnike. Demonstracija zanimljivih ogleda iz elektromagnetike i teorije električnih kola.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost za osnovna merenja u elektrotehnici, rukovanje instrumentima i pisanje izveštaja o laboratorijskom radu i rezultatima merenja.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://oet.etf.rs/OET1_OET2/LabOET_nastava_na_daljinu.htm
  Sadržaj teorijske nastave Teorijska priprema za eksperimentalni rad u laboratoriji. Upoznavanje sa pravilima rada i vladanja u laboratoriji i merama sigurnosti. Upoznavanje sa sadržajem laboratorijskih vežbi, teorijskim osnovima vežbi i priprema proračuna za vežbe. Upoznavanje sa laboratorijskom opremom i mernim instrumentima.
  Sadržaj praktične nastave Kola stalnih struja: strujno-naponske karakteristike, transfiguracije, Kirhofovi zakoni, teoreme (kompenzacija, Tevenenova/Nortonova teorema, linearnost, održanje snage, bisekcija). Elektromagnetizam: induktivnosti kalemova, spregnuti kalemovi i magnetska indukcija. Kola prostoperiodičnih struja: vremenski i kompleksni domen, frekvencijske karakteristike. Prelazni režimi. Demonstracioni ogledi.
  Literatura
  1. D. Olćan, J. Dinkić, A. Đorđević, Laboratorijske vežbe iz Osnova elektrotehnike - Praktikum za prvi ciklus laboratorijskih vežbi, Akademska misao, Beograd, 2017.
  2. D. Olćan, J. Dinkić, A. Đorđević, Laboratorijske vežbe iz Osnova elektrotehnike - praktikum za drugi ciklus laboratorijskih vežbi, Akademska misao, Beograd, 2017.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0.5 0 1.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe u laboratoriji
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 60 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0