Navigacija

13E064PKN - Poluprovodničke kvantne nanostrukture

Specifikacija predmeta
Naziv Poluprovodničke kvantne nanostrukture
Akronim 13E064PKN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika - smer Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa elektronskom strukturom, optičkim i transportnim osobinama najsavremenijih dvo-, jedno-, i nulto-dimenzionalnih nanostruktura. Razumevanje fizičkih pojava u nanostrukturnim napravama, analiza mogućnosti kvantno-mehaničkog inženjeringa i primena nanostruktura.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata da rešavaju konkretne probleme u oblasti fizike nanostrukura.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u nanostrukture. Metode određivanja zonske strukture (teorija efektivnih masa, anvelopne talasne funkcije). Kvantovanje elektronskih i šupljinskih stanja u nanostrukturama. Poluprovodničke kvantne jame. Superrešetke. Nanožice. Kvantne tačke. Optičke osobine; nelinearni efekti. Ekscitoni. Fononi. Nanostrukture u magnetskom polju. Višezonski k.p modeli. Napregnute nanostrukture.
  Sadržaj praktične nastave izrada projekata i računarske simulacije
  Literatura
  1. "Poluprovodničke kvantne mikrostrukture", Z. Ikonić, V. Milanović, Univerzitet u Beogradu, 1997.
  2. "Poluprovodničke nanostrukture - predavanja", M. Tadić, 2009, http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4pkn/materijali/pkn_II_2009.pdf
  3. "The Physics of Low-dimensional Semiconductors: An Introduction", J. H. Davies, Cambridge University Press, 1997.
  4. "Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures", P. Harrison, Wiley, 2010.
  5. Odabrani radovi iz časopisa (Physical Review, Applied Physics Letters, IEEE Journal of Quantum Electronics, itd.)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave predavanja, projekti, računarske simulacije, seminari
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari 0