Navigacija

13E064OPT2 - Optičke telekomunikacije 2

Specifikacija predmeta
Naziv Optičke telekomunikacije 2
Akronim 13E064OPT2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika - smer Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa komponentama, sistemima i tehnikama prenosa signala u koherentnim optičkim komunikacionim sistemima sa velikom brzinom prenosa. Razmatranje degradacije signala usled nelinearnih fenomena kao i eksploatacije ovih fenomena za uobličavanje, sinhronizaciju i regeneraciju optičkih signala i konverziju talasne dužine u sve-optičkim mrežama.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje principa rada komponenta i podsistema potrebnih za realizaciju koherentnih optičkih sistema velike brzine prenosa na bazi naprednih modulacionih formata.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Teorija direkcionih sprežnjaka i sprežnjaka na bazi rešetke. Optičke bragovske rešetke. Laseri sa distribuiranom povratnom spregom. Podešavajući laseri i filtri. Mah-Zenderov i elektroapsorpcioni modulator. Osnovni nelinearni efekti. Optički pojačavači. Regeneracija signala. Konvertori talasnih dužina. Koherentni komunikacioni sistemi. Napredni modulacioni formati.
  Sadržaj praktične nastave Vežbe: Numerički primeri vezani za poglavlja obrađena u teorijskoj nastavi.
  Literatura
  1. Dejan Gvozdić:"Optičke telekomunikacije 2", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4ot2/?p=materijali
  2. S.L. Chuang, "Physics of optoelectronic devices," John-Wiley & Sons, Inc., 1995
  3. Godvin Agrawal, "Applications of Nonlinear Fiber Optics," Accademic Press, 2001.
  4. Godvin Agrawal, "Fiber-Optics Communication Systems“, John-Wiley & Sons, Inc., 1997
  5. H. Ghafouri–Shiraz, "Distributed Feedback Laser Diodes and Optical Tunable Filters," John-Wiley & Sons, Inc., 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 70
  Seminari 0