Navigacija

13E064LT - Laserska tehnika

Specifikacija predmeta
Naziv Laserska tehnika
Akronim 13E064LT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika - smer Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Studeti treba da nauče osnovne principe rada lasera, tipove lasera, karakteristike lasera i laserskog zračenja. Upoznavanje studenata sa razvojem i modelovanjem lasera. Upoznavanje studenata sa primenama lasera.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti znaju karakteristike laserskog zračenja. Studenti poznaju sve tipove lasera. Studenti su osposobljeni da vrše jednostavne popravke lasera. Studenti mogu da odaberu odgovarajući laser za različite primene.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4lt/
  Sadržaj teorijske nastave Fizika rada lasera. Uvod u lasersku tehniku. Glavni tipovi. Glavni tipovi lasera u medicini. Sredine u kojima se ostvaruje laserovanje. Gasni, čvrstotelni i poluprovodnički laseri. Laseri sa slobodnim elektronima. Interakcija lasera sa organskim materijalima. Mehanizmi interakcije. Pregled primena lasera. Hologrami. Numerički proračuni i merenja.
  Sadržaj praktične nastave Demostracija primene nekih tipova lasera.
  Literatura
  1. Laser Engineering, Kelin J. Kuhn, Prentice Hall, 1998
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, demonstracije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 15
  Seminari 50