Navigacija

13E063SF - Statistička fizika

Specifikacija predmeta
Naziv Statistička fizika
Akronim 13E063SF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa problemima opisivanja fizičkih procesa koji se javljaju u disciplinama savremene fizike i tehnike kao što su: mikro i nano elektronika, fotonika, laserska tenika,optoelektronika, biomedicinski inženjering,... usled velikog broja čestica (elektrona, fotona, atoma, molekula,...) i interakcija između njih. Modeli i metode opisivanja procesa u ovim sistemima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da koriste savremene metode u opisivanju ponašanja sistema mnoštva čestica i elektromagnetskog polja. Primena kinetičkih modela u mikro-nano elektronici, fotonici, optoelektronici, laserskoj tehnici, biomedicinskom inženjeringu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Klasični sistemi. Statistička teorija ravnotežnog stanja. Idealan gas. Realan gas. Gas naelektrisanih čestica. Kvantni sistemi u ravnoteži. Statistika fononskog gasa. Statistika elektrona u metalima i poluprovodnicima. BBGKY lanac. Kinetička jednačina Vlasova. Bolcmanova kinetička jednačina. Kinetika elektromagnetskog zračenja. Stimulisana emisija i laseri. Drift difuzioni model i primena
  Sadržaj praktične nastave nema
  Literatura
  1. B.Agarwal, M.Eisner: Statistical Mechanics, John Wiley & Sons, 1988.
  2. Yu.L.Klimontovich: Statistical Physics, Harwood academic publishers, 1986.
  3. J.Radunović: Statistička fizika sa kinetičkom teorijom, e-knjiga, ETF, 2013
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja i 30 časova konsultacija i vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 60
  Seminari 0