Navigacija

13E063POT - Prostiranje optičkih talasa

Specifikacija predmeta
Naziv Prostiranje optičkih talasa
Akronim 13E063POT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Položen predmet: Elektromagnetika
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima prostiranja optičkih talasa u različitim sredinama. Principi na kojima počivaju savremene optičke telekomunikacije. Razumevanje funkcionisanja i načina prenosa optičkih talasa pomoću optičkih vlakana.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Rešavanje različitih problema iz geometrijske i fizičke optike. Proračun parametara optičkih vlakana (broj mogućih modova, prečnik vlakna, proračun gubitaka i slabljenja talasa, proračun disperzije talasa i sl.)
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Talasna jednačina u homogenim i nehomogenim sredinama. Jednačina ajkonala i Fermat-ov princip. Fresnel-ovi koeficijenti. Planarni dielektrični talasovod. TEm i TMm modovi. Stepenasta i gradijentna vlakna. TE0m, TM0m, EHvm, HEvm i LPpm modovi. Fundamentalni LP01 mod. Gubici u vlaknima. Talasovodna, profilna i polarizaciona disperzija. Nelinearni efekti u optičkom vlaknu.
  Sadržaj praktične nastave Nema
  Literatura
  1. Fundamentals of Optical Fibers, John A. Buck, J Wiley & Sons, New York, 1995.
  2. Nonlinear fiber optics, G.P Agrawal, Academic press, Inc., 1995.
  3. Osnovi optoelektronskih telekomunikacija, A. Marinčić, GK, Beograd, 1986.
  4. Optics, E. Hecht, Addison Wesley, 4th Ed., 2002.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, projekti
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari 10