Navigacija

13E063GMUE - Materijali u elektroenergetici

Specifikacija predmeta
Naziv Materijali u elektroenergetici
Akronim 13E063GMUE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Studenti stiču znanja o elektičnim i neelektričnim osobinama materijala koji se koriste u elektrotehnnci.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su sposobni da izvrše odabir materijala za specifičnu namenu, kao i da izvrše karakterizaciju materijala.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Struktura, organizacija i kretanje materije.Neelektrične osobine materijala. Osobine elektrotehničkih materijala i elektrotehnički materijali. Osobine provodnih, poluprovodnih, dielektričnih i magnetnih materijala.
Sadržaj praktične nastave Računske i laboratorijske vežbe koje prate teme izložene na časovima teorijske nastave.
Literatura
  1. P. Osmokrović, Elektrotehnički materijali, Akademska misao, Beograd, 2003.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja +30 časova raunskih vežbi+ 15časova laboratorijskih vežbi
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 40
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 0