Navigacija

13E062PSMT - Praktikum iz savremenih materijala i tehnologija

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz savremenih materijala i tehnologija
Akronim 13E062PSMT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa novim generacijama materijala, tehnološkim procesima njihove izrade i inženjeringom njihovih električnih, magnetnih, optičkih, termičkih i mehaničkih osobina, kroz praktičan rad u više naučno-istraživačkih laboratorija, uz teorijsko obrađivanje fizičkih osnova osobina materijala i tehnoloških postupaka.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Praktično ovladavanje i napredan nivo upoznatosti sa odabranim metodama sinteze i karakterizacije materijala. Visok stepen upućenosti studenata u aktuelne materijale i tehnologije, koji se već primenjuju u komercijalno dostupnim električnim i elektronskim komponentama ili su u žiži naučno-istraživačkog rada.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Atomske i molekulske orbitale. Fazni dijagrami. Planarne tehnologije. Površinska energija. Grafen. Fotonski kristali. Nanočestice. Vibraciona spektroskopija. Skenirajući elektronski mikroskop (SEM). Mikroskop atomskih sila (AFM). Fotoelektronska spektroskopija X zracima (XPS). Spektroskopska elipsometrija. Magneto-optički Kerov efekat. SQUID magnetometar. Rendgenska difraktometrija.
  Sadržaj praktične nastave Na laboratoriskim vežbama izvode se: sinteza grafena, sinteza nanočestica, demonstracija više planarnih metoda (litografija, spaterovanje, VLS ...), karakterizacija uzoraka AFM-om, Ramanovim spektroskopom, SEM-om, XPS-om i Kerovim mikroskopom, merenje površinske energije metodom kapljice, merenje magnetne susceptibilnosti SQUID-om, rendgenska strukturna analiza, FTIR spektroskopija fotonskog kristala.
  Literatura
  1. M. Vujisić, Ž. Janićijević - PSMT (Uputstvo za laboratorijske vežbe) (skripta dostupna u elektronskom obliku, ETF, Beograd, 2019)
  2. W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch - Materials Science and Engineering (An Introduction) (9th edition, Wiley, 2014)
  3. Safa O. Kasap - Principles of Electronic Materials and Devices (4th edition, McGraw-Hill Education, 2017)
  4. Yang Leng - Materials Characterization: Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods (2nd edition, Wiley-VCH, 2013)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1.5
  Metode izvođenja nastave Laboratorijske vežbe izvode se u naučno-istraživačkim institucijama: Institutu za nuklearne nauke "Vinča", Institutu za fiziku u Beogradu, Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i Institutu tehničkih nauka SANU. Na časovima predavanja obrađuju se teorijske fizičke osnove tema zastupljenih u okviru praktične nastave.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 70 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari