Navigacija

13E062KM - Kvantna mehanika

Specifikacija predmeta
Naziv Kvantna mehanika
Akronim 13E062KM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje osnovnih koncepata u kvantnoj mehanici, kao što su Šredingerova jednačina, svojstvene vrednosti i svojstvene funkcije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje opisa kvantnih stanja uz pomoć talasnih funkcija. Sticanje operativnih znanja za rešavanje Šredingerove jednačine.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Stacionarna Šredingerova jednačina. Linearni operatori. Relacije neodređenosti. Dirakova bra-ket notacija. Matrična reprezentacija. Kvantna teorija momenta količine kretanja. Šredingerova jednačina za elektron u centralnom polju. Bodonikov atom. Linearni harmonijski oscilator. Čestica u magnetskom polju. Operatori kreacije i anihilacije. Teorija perturbacija. Varijacioni metod. WKB metod. Spin.
  Sadržaj praktične nastave računarske simulacije odabranih primera sa auditornih vežbi
  Literatura
  1. "Kvantna mehanika - I deo", V. Milanović, J. Radovanović, 2012, http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of2km/materijali/Kvantna%20mehanika%20I.pdf
  2. "Kvantna mehanika - II deo", M. Tadić, 2012, http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of2km/materijali/kvmeh_skripta_11.pdf
  3. D. Ivanović, "Kvantna mehanika", Naučna knjiga, Beograd, 1974.
  4. J. Singh, "Quantum mechanics: Fundamentals and Applications toTechnology", John Wiley, 1993.
  5. B. H. Bransden and C. J. Joachain, "Introduction to quantum mechanics", Longman, 1989.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari 0