Navigacija

13E061F2 - Fizika 2

Specifikacija predmeta
Naziv Fizika 2
Akronim 13E061F2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa elementima mehanike fluida, termodinamičkim zakonima i zakonima optike. Upoznavanje studenata sa fizikom HH veka: teorijom relativiteta, kvantnom teorijom i modelima atoma, nuklearnom fizikom, nuklearnom energetikom i zračenjem.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje osnovama optike potrebnim za primenu u komunikacionim sistemima i fiberoptičkim senzorima. Upoznavanje sa elementima mehanike fluida i termodinamike potrebnim za fizičko-tehnička merenja. Ovladavanje osnovama kvantne fizike za dalju nadogradnju kroz moderne elektrotehničke discipline kao što su fotonika i nanoelektronika, i osnovama nuklearne fizike za primene u energetici i medicini.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Geometrijska optika. Optički elementi. Talasna optika. Specijalna teorija relativnosti. Fotoelektrični efekat. De-Broljeva relacija. Borov model atoma. Princip neodređenosti. Šredingerova jednačina. Statika fluida. Paskalov i Arhimedov zakon. Dinamika fluida. Bernulijeva jednačina. Prvi princip termodinamike. Kinetička teorija gasova. Entropija i drugi princip termodinamike. Prenos toplote.
  Sadržaj praktične nastave Vežbe: Numerički primeri vezani za poglavlja obrađena u teorijskoj nastavi.
  Literatura
  1. J. Cvetić, P. Marinković, Fizika 2, skripta, 2004
  2. K.Nikolić, P.Marinković, J.Cvetić: Fizika zbirka rešenih zadataka, DN Centar, Beograd 2011.
  3. D. Gvozdić, "Elementi atomske i kvantne fizike," http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/oo1f2/?p=materijali
  4. E. Hecht, "Optics," Addison Wessley, 2002
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 35
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 65
  Seminari 0