Navigacija

13E054URV - Upravljanje u realnom vremenu

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje u realnom vremenu
Akronim 13E054URV
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Osnovni cilj predmeta je da se objasne svi fenomeni koji proističu iz činjenice da se upravljanje procesom ne odvija preko direktne fizičke veze procesa i kontrolera već posredstvom računarskog algoritma i da se studenti, kroz intenzivan praktičan rad, upoznaju sa problemima koji se sreću u inžinjerskoj praksi i osposobe za timski rad
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa student će moći da: Objasni ključne aspekte primene računara u upravljanju procesim; Projektuje i implementira direktno digitalno upravljanje sistemom; Projektuje i implementira sekvencijalno upravljanje procesom pomoću programabilnog logičkog kontrolera; Projektuje i realizuje sistem za upravljanje i nadzor procesa (SKADA); Povezuje programabilne kontrolere u industrijsku mrežu.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta http://automatika.etf.rs/sr/13e054urv
Sadržaj teorijske nastave Osnovni koncepti upravljanja industrijskim procesima u realnom vremenu, potrebne hardverske komponente za spregu procesa sa računarom, distribuirani računarski upravljan sistem, implementacija direktnog digitalnog upravljanja, programabilni logički kontroleri, leder programiranje, nadzor i upravljanje – projektovanje SKADE, upravljačke (industrijske)mreže - hardver, topologija, protokoli, implementacija
Sadržaj praktične nastave Realizacija sledećih projekata 1. Implementacija PID kontrolera -upotrebom mikrokontrolera za rad u realnom vremenu 2. Programiranje programabilnog logičkog kontrolera 3. Projektovanje i realizacija SKADA sistema
Literatura
  1. Srbijanka Turajlić, Upravljanje u realnom vremenu, www.automatika.etf.bg.ac.rs
  2. J.Stenerson, Fundamentals of PLCs, Sensors, and Communications, Prentice Hall, 1999
  3. S.A.Boyer, SCADA, ISA , 1999
  4. W. Bolton, Programmable Logic Controllers, Newnes Elsevier, 2003
  5. D. Bailey, Practical SCADA for Industry, Newnes Elsevier, 2003
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, pored izlaganja neophodnih teorijskih osnova, obuhvataju i niz ilustracija različitih praktičnih rešenja, u okviru praktične nastave studenti se pripremaju za rad u laboratoriji i imaju konsultacije u toku izrade projekata. Od studenata se očekuje da ulože oko 30 sati individualnog rada u laboratoriji i oko 40 sati individualnog učenja.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 45
Praktična nastava 55 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 0