Navigacija

13E054PRV - Programiranje u realnom vremenu

Specifikacija predmeta
Naziv Programiranje u realnom vremenu
Akronim 13E054PRV
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim principima sistema za rad u realnom vremenu. Osposobljavanje studenata da samostalno modeluju, analiziraju, projektuju, realizuju i testiraju RT sisteme, korišćenjem UML-a i jezika S++.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti sposobni da samostalno analiziraju probleme iz domena sistema za rad u realnom vremenu, izaberu odgovarajuću hardversku arhitekturu sistema, izvrše modelovanje problema i na osnovu toga projektuju softver, i testiraju finalni sistem u smislu ispunjavanja postavljenih zahteva (vremenski zahtevi, pouzdanost, tolerantnost na greške, adaptibilnost).
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Sistemi za rad u realnom vremenu: definicija, podela, terminologija, primeri. Hardverske arhitekture prilagođene RT sistemima. Pouzdanost i tolerancija otkaza, izuzeci. Konkurentno programiranje: procesi, sinhronizacija i komunikacija deljenim promenljivim i razmenom poruka, kontrola resursa. Specifikacija i kontrola ispunjenja vremenskih zahteva. Strategije raspoređivanja. Modelovanje, UML
Sadržaj praktične nastave Vežbe na tabli uz demonstracije konkurentnog programiranja na jeziku C/C++. Osnovni koncepti OO programiranja: klase, apstrakcija, enkapsulacija, nasleđivanje i polimofrizam. Delovi jezika S++ koji su nasleđeni iz jezika S.
Literatura
  1. Sanja Vraneš: “Programiranje u realnom vremenu”, ETF, Beograd, 2001
  2. Dragan Milićev: "Objektno orijentisano programiranje na jeziku S++", Mikro knjiga, 1995
  3. Bruce Powel Douglass, “Real-time UML”, Addison-Wesley, 1998
  4. Alan Burns and Andy Wellings: “Real-Time Systems and Programming Languages”, Addison Wesley 2001
  5. Jane W. S. Liu, Real-time Systems, Prentice Hall, 2000
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, domaći zadaci
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 10
Seminari 20