Navigacija

13E054NS2 - Nelinearni sistemi upravljanja 2

Specifikacija predmeta
Naziv Nelinearni sistemi upravljanja 2
Akronim 13E054NS2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima nelinearnog upravljanja. Usvajanje osnovnih metoda za analizu i projektovanje nelinearnih sistema upravljanja. Osposobljavanje studenata za proučavanje nelinearnih fenomena u sistemima, te korišćenje stečenih znanja u modelovanju, konvencionalnom nelinearnom upravljanju i fazi upravljanju u zatvorenoj sprezi.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su sposobni da: kreiraju nelinearne modele objekata upravljanja, izaberu strukturu i podese paramatere nelinearnih kontrolera, analiziraju osobine sistema zatvorene sprege.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u nelinearne sisteme upravljanja. Stabilizacija i linearizacija povratnom spregom. Linearizacija ulaz-stanja i ulaz-izlaz. Upravljanje bazirano na direktnom metodu Ljapunova. Klizno upravljanje. Projektovanje fazi sistema upravljanja.
  Sadržaj praktične nastave Primena Jakobijan linearizacije u projektovanju sistema upravljanja. Linearizacija povratnom spregom ulaz-stanja i ulaz-izlaz. Klizno upravljanje. Primena direktnog metoda Ljapunova. Projektovanje fazi sistema upravljanja i fazifikacija konvencionalnog upravljanja. Primena računarske analize i simulacija u problemima projektovanja nelinearnih sistema upravljanja.
  Literatura
  1. T.B. Petrović, A.Ž. Rakić: Nelinearni dinamički sistemi (u pripremi).
  2. H.K. Khalil: Nonlinear Systems (3rd ed.), Prentice-Hall, New Jersey, 2002.
  3. M. Vidyasagar: Nonlinear Systems Analysis, Prentice-Hall, New Jersey, 1993.
  4. J. J. E. Slotine, W. Li: Applied Nonlinear Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1991.
  5. K. M. Passino, S. Yurkovich: Fuzzy Control, Addison-Wesley, New York, 1998.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe. U toku predavanja, studenti rade i brane projektne zadatke, koji donose ispitne poene.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 50 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0