Navigacija

13E053SSO - Sistemi i signali u organizmu

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi i signali u organizmu
Akronim 13E053SSO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Osposobi studente da komuniciraju sa istraživačima u oblasti medicine, pripremi studente da razumeju karkateristike bioloških signala, osposobi studente da počnu da se bave proučavanjem organizma, osposobi studente da projektuju jednostavne komponente i sisteme i primene jednostavne metode obrade signala/slike za primene u medicini.
Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost za rad u medicinskim ustanovama i preduzećima koja se bave medicinskom opremom i pripremljenost za dalji rad u oblasti medicinskih istraživanja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Ćelija i procesi na ćelijskoj membrani. Organizacija i funkcionalne celine u nervnom sistemu. Morfologija i fiziologija mišićnog i vaskularnog sistema. Osnove hematologije. Respiratorni sistem. Digestivni trakt. Urinarni sistem. Endokrini sistem. Limfni sistem. Skeletni sistem. Senzorni sistemi i metode supstitucije. Instrumentacija za merenje i obradu fizioloških signala i medicinske slike.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe, simulacije i merenja fizioloških signala, vizuelizacija tkiva i sistema (medicinska slika).
Literatura
  1. 1. Popović DB, Popović MB, Janković M., Biomedicinska merenja i instrumentacija, Akademska misao, 254 strana, Beograd, 2010.
  2. Popović DB, Medicinska instrumentacija i merenja, Akademska misao, Beograd, 2014.
  3. J. Malmivuo, R. Plonsey: Bioelectromagnetism - Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields, Oxford University Press, New York, 1995.
  4. S. Dunn, A. Constantinides, PV, Moghe, Numerical methods in biomedical engineering, Elsevier, 2006.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe i laboratorijske vežbe. Proučavanje funkcionisanja sistema i osnovnih karakteristika bioloških signala na osnovu realnih merenja snimljenih komercijalnim sistemima ili laboratorijskim prototipovima, kao i na osnovu analize otvorenih Internet baza signala/slika. Projektni zadaci u grupama su opcioni.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
Projekti
Kolokvijumi 60
Seminari 0