Navigacija

13E053SAS - Spektralna analiza signala

Specifikacija predmeta
Naziv Spektralna analiza signala
Akronim 13E053SAS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Digitalna obrada signala, Stohastički sistemi i estimacija
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama metodama analize vremenskih serija i spektralne estimacije. Osposobljavanje studenata za praktičnu implementaciju i interpretaciju rezultata ovih algoritama u programskih jezicima Matlab/Octave i Python.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti detaljno upoznati sa teorijskim i praktičnim aspektima klasičnih i parametarskih metoda za estimaciju spektralne gustine snage slabo-stacionarnih signala. Studenti će biti sposobni da pravilno odaberu, praktično implementiraju i adekvatno podese algoritme spektralne estimacije, kao i da interpretiraju rezultate dobijene primenom ovih algoritama na realne signale.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Slučajni procesi. Klasične metode spektralne analze: periodogram, Blackman-Tukey metoda. Parametarsko modelovanje vremenskih serija: AR, MA i ARMA modeli procesa, linearna predikcija. Spektralna estimacija AR modela: Yule-Walker jednačine, Levinson-Durbin rekurzija, lestvičasti filtar, autokorelacioni/(modifikovani) kovarijantni/Burg-ov metod. Uticaj šuma merenja. Izbor reda modela.
Sadržaj praktične nastave Studenti na časovima uz pomoć nastavnika realizuju i verifikuju metode obrađene na predavanjima. Za domaći zadatak samostalno analiziraju spektre na osnovu datih odbiraka signala.
Literatura
  1. Steven Kay, "Modern Spectral Estimation: Theory and Application", Prentice Hall, 1998
  2. Petre Stoica and Randolph L. Moses, "Spectral analysis of signals", Prentice Hall, 2005
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli + 15 časova vežbi sa korišćenjem računara
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 70
Projekti 30
Kolokvijumi 0
Seminari 0