Navigacija

13E053SA - Senzori i aktuatori

Specifikacija predmeta
Naziv Senzori i aktuatori
Akronim 13E053SA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim principima rada senzora i aktuatora, zasnovanog na principima pretvaranja energije iz jednog u drugi oblik. Omogući studentima da osnovna znanja primene za optimlan izbor metoda konverzije enerijge, tj adekvatan izbor senzora/aktuatora u industrijskim postrojenjima. Pripremi studente za rad u multi- disciplinarnim istraživanjima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Omogući studentima da pravilno koriste pretvarače - senzore i aktuatore.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Dinamičke/statičke karakteristike senzora. Potenciometri, merne trake, kapacitivni i induktivni pretvarači. Apsolutni i inkrementalni enkoderi. Piezoelektrični efekt. Akcelerometri, senzori sile, momenta, naprezanja. Senzori pritiska, protoka, nivoa, temperature. Aktuatori: elektromagnetski, piezoelektrični, pneumatski i hidraulički. Mikroelektronski senzori i aktuatori. Lab vežbe.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe su podeljene u dva ciklusa.
Literatura
  1. Šekara T, Barjaktarović M, Senzori u fizičkotehničkim merenjima 2017.
  2. Stanković D. Fizičko tehnička merenja - senzori, 2001.
  3. Popović M. Senzori i merenja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, I. Sarajevo 2004.
  4. Šekara T. Autorizovane beleške na veb strani Fakulteta.
  5. Stanković D. Zbirka zadataka iz fizičko-tehničkih i industrijskih merenja,Naučna knjiga, 1990.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 sati auditornih vežbi +15 sati laboratorijskog rada.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 20
Projekti 0
Kolokvijumi 30
Seminari 0