Navigacija

13E053SA - Senzori i aktuatori

Specifikacija predmeta
Naziv Senzori i aktuatori
Akronim 13E053SA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima XX1OE1, XX1OE2, XX2EE ili XX2OE, XX2EM
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim principima rada senzora i aktuatora, zasnovanog na principima pretvaranja energije iz jednog u drugi oblik. Omogući studentima da osnovna znanja primene za optimlan izbor metoda konverzije enerijge, tj adekvatan izbor senzora/aktuatora u industrijskim postrojenjima. Pripremi studente za rad u multi- disciplinarnim istraživanjima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Omogući studentima da pravilno koriste pretvarače - senzore i aktuatore
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Dinamičke/statičke karakteristike senzora. Potenciometri, merne trake, kapacitivni i induktivni pretvarači. Apsolutni i inkrementalni enkoderi. Piezoelektrični efekt. Akcelerometri, senzori sile, momenta, naprezanja. Senzori pritiska, protoka, nivoa, temperature. Aktuatori: elektromagnetski, piezoelektrični, pneumatski i hidraulički. Mikroelektronski senzori i aktuatori. Lab vežbe.
Sadržaj praktične nastave Osam laboratorijskih vežbi podeljenih u dva ciklusa.
Literatura
  1. Stanković D. Fizičko tehnička merenja - senzori, 2001
  2. Popović M. Senzori i merenja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, I. Sarajevo 2004.
  3. Šekara T, Autorizovane beleške na veb strani Fakulteta
  4. Stanković D. Zbirka zadataka iz fizičko-tehničkih i industrijskih merenja,Naučna knjiga, 1990.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 sati auditornih vežbi +15 sati laboratorijskog rada.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari 0