Navigacija

13E053PRP - Praktikum: Računarsko projektovanje mehaničkih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum: Računarsko projektovanje mehaničkih sistema
Akronim 13E053PRP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima mehaničkih konstrukcija i sklopova, sa stanovišta njihove strukture i primene. Upoznavanje studenata sa osnovama softverskih sistema za projektovanje mehaničkih konstrukcija.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Student je osposobljen da prepozna ulogu i potrebu za određenim elementima mehaničkih konstrukcija. Student je osposobljen da na osnovnom nivou koristi softverske sisteme za projektovanje mehaničkih konstrukcija.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Elementi mašinskih konstrukcija: prenosnici (zupčasti prenos, kaišni prenos, torzione osovine, zavojna vretena), reduktori (planetarni, cikloidni, harmonijski), uležištenje, spojnice. Softverski sistemi za mašinkso konstruisanje: SolidWorks/AutoCAD/ProEngineer/CATIA
    Sadržaj praktične nastave Elementi mašinskih konstrukcija: prenosnici (zupčasti prenos, kaišni prenos, torzione osovine, zavojna vretena), reduktori (planetarni, cikloidni, harmonijski), uležištenje, spojnice. Softverski sistemi za mašinkso konstruisanje: SolidWorks/AutoCAD/ProEngineer/CATIA
    Literatura
    1. M. Ognjanović, Mašinski elementi, Naučna knjiga, Beograd, 2011.
    2. E. Desnica, D. Letić, B. Davidović, AutoCAD Mechanical 2011 - CAD mašinskih elemenata i konstrukcija, Kompjuterska biblioteka, 2011.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    0 1 1
    Metode izvođenja nastave Vežbe i laboratorijske vežbe, domaći zadaci.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi 0
    Seminari 50