Navigacija

13E053MSR - Merni sistemi u računarstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Merni sistemi u računarstvu
Akronim 13E053MSR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studentkinja i studenata sa osnovnim teorijskim i praktičnim principima modernih mernih uređaja i metoda u računarstvu.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa, studentkinje i studenti će biti sposobni da samostalno izvrše merenja i realizuju proračun merne nesigurnosti, da razumeju i primenjuju u praksi osnovne hardverske i softverske metode za razvoj i primenu modernih mernih uređaja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Definicija merenja. Merne greške i merna nesigurnost. Metode za merenje električnih veličina. Instrumenti za merenje električnih veličina. Merenje neelektričnih veličina. Merni instrumenti zasnovani na primeni računara. Trendovi u savremenim mernim sistemima.
Sadržaj praktične nastave Računanje merne nesigurnosti. Osnovni proračuni u elektronskim kolima za merenje i akviziciju signala. Praktična realizacija klasičnih mernih sistema za merenje električnih i neelektričnih veličina. Demonstracija i rad sa modernim mernim sistemima.
Literatura
  1. Miljković N. "Metode i instrumentacija za električna merenja", Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, 2016.
  2. Pejović P. "Princip rada i primena osciloskopa - Priručnik za rad u laboratoriji", Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, 2016.
  3. Tumanski S. "Principles of electrical measurement". CRC press, 2006.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave predavanja, vežbe na tabli i praktičan rad u laboratoriji
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 20
Seminari 0