Navigacija

13E053MSR - Merni sistemi u računarstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Merni sistemi u računarstvu
Akronim 13E053MSR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim teorijskim i praktičnim principima modernih mernih uređaja i metoda u računarstvu.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa, studenti će biti sposobni da samostalno izvrše merenja i realizuju proračun merne nesigurnosti, da razumeju i primenjuju u praksi osnovne hardverske i softverske metode za razvoj i primenu modernih mernih uređaja.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta http://automatika.etf.rs/sr/13e053msr
Sadržaj teorijske nastave Definicija merenja. Merne greške i merna nesigurnost. Metode za merenje električnih veličina. Instrumenti za merenje električnih veličina. Merenje neelektričnih veličina. Merni instrumenti zasnovani na primeni računara. Trendovi u savremenim mernim sistemima.
Sadržaj praktične nastave Računanje merne nesigurnosti. Osnovni proračuni u elektronskim kolima za merenje i akviziciju signala. Praktična realizacija klasičnih mernih sistema za merenje električnih i neelektričnih veličina. Demonstracija i rad sa modernim mernim sistemima zasnovanih na primeni mobilnih uređaja.
Literatura
  1. Miljković N. Metode i instrumentacija za električna merenja, udžbenik Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, ISBN: 978-86-7225-057-2, 2016.
  2. Pejović P. Princip rada i primena osciloskopa - Priručnik za rad u laboratoriji, priručnik Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, ISBN: 978-86-7225-060-2, 2016.
  3. Tumanski, S. Principles of electrical measurement. CRC press, ISBN: 978-0-7503-1038-3, 2006.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave predavanja, vežbe na tabli i praktični rad u laboratoriji
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 30
Seminari 0