Navigacija

13E052PSA - Praktikum iz softverskih alata

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz softverskih alata
Akronim 13E052PSA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim softverskim alatima potrebnim za rešavanje različitih problema na kasnijim godinama studija, Matlab, Simulink, Labvju.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su sposobni da koriste funkcionalnosti softverskih paketa Matlab, Simulink i Labvju u rešavanju različitih inženjerskih problema (optimizacije, analize kontinualnih i diskretnih signala i sistema, digitalne obrade signala, automatskog upravljanja itd).
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovna teorijska podloga, potrebna za razumevanje postavki problema i usvojenih metoda, na osnovu kojih se rešenja dobijaju uz pomoć pomenutih softverskih alata.
  Sadržaj praktične nastave Osnove programskog paketa Matlab. Analiza funkcija definisanih analitički i numerički. Rešavanje sistema (ne)linearnih diferencijalnih jednačina. Optimizacija funkcija sa jednom ili više promenljivih. Primena diskretne i brze Furijeove transformacije za dobijanje spektra signala. Simulink i analiza sistema u Simulinku. Programski paket Labvju i njegove primene.
  Literatura
  1. C. Phillips, J. Paar, E. Riskih: Signals, Systems, and Transforms, Prentice Hall, 2003.
  2. S.K. Mitra: Digital signal processing, McGraw-Hill, 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 0 1.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe. Studenti rešavaju i brane 6 praktičnih domaćih zadatka, koji im donose ispitne poene.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 70 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0