Navigacija

13E052PIS - Praktikum iz softverskog paketa Lab VIEW

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz softverskog paketa Lab VIEW
Akronim 13E052PIS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama akvizicije podataka i programiranja u realnom vremenu korišćenjem primera u Labview okruženju.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Na kraju kursa, studenti bi trebalo da budu osposobljeni za samostalno kreiranje sopstvenog sistema za akviziciju korišćenjem NI DAQ hardvera i primenom Labview okruženja za dizajniranje optimalnog stand-alone interfejsa koji prikuplja i obrađuje podatke u realnom vremenu.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Uvod u Labview okruženje. Modularnost softvera. Data flow programiranje. Sekvencijalno programiranje. Mašina stanja. Rešavanje race condition problema. Tehnike sinhronizacije. Programiranje zasnovano na detekciji događaja. Tehnike upisa i čitanja u datoteku. Propagacija greške. Optimizacija programskog koda.
    Sadržaj praktične nastave Povezivanje hardvera (NI DAQ). Implementacija virtuelnih instrumenata u Labview okruženju. Tehnike pronalaženje grešaka. Lokalne, globalne i funkcionalne promenljive. Korišćenje nizova, klastera i definisanje tipova promenljivih. Kreiranje potprograma. Kontrola korisničkog interfejsa. "Događaji" (events). Tehnike sinhronizacije. Spreadsheet, Bitmap i TDMS datoteke. *.exe datoteke. Instalacija.
    Literatura
    1. Labview Core 1 Course Manual, National Instruments, October 2009
    2. Labview Core 2 Course Manual, National Instruments, October 2009
    3. R.H.Bishop, Labview 2009 Student Edition, National Instruments, 2009
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    0 1 2
    Metode izvođenja nastave Predavanja i rad u računarskoj laboratoriji ѕa NI opremom i LabView softverom
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
    Praktična nastava 50 Usmeni ispit
    Projekti
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0