Navigacija

13E052DMS - Dinamika mehaničkih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Dinamika mehaničkih sistema
Akronim 13E052DMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznaje studente sa ključnim pojmovima i konceptima dinamike i primene.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobnjava studenta za sagledavanje osnovnih principa dinamike i opisivanje dinamičkih sistema. Daje predznanje za modeliranje mehaničih/dinamičkih sistema za potrebe simulacije i upravljanja.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Kinematika materijalne tačke. Dinamika materijalne tačke. Njutnov zakon i opšte teoreme dinamike. Kinematika krutog tela. Dinamika složenog kretanja materijalne tačke. Dinamika sistema materijalnih tačaka i opšte teoreme dinamike. Dinamika krutog tela.
    Sadržaj praktične nastave Seminarski radovi i domaći zadaci sa praktičnim problemima iz dinamike.
    Literatura
    1. I.C. Percival, D. Richards, Introduction to dynamics, Cambridge University Press, 1982.
    2. S. Targ, Theoretical mechanics: a short course, Foreign Languages Pub. House, 1967.
    3. specifična knjiška i časopisna literatura
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    2 2
    Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, domaći rad, konsultacije.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi 40
    Seminari 0