Navigacija

13E044TD - Tehnička dokumentacija

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnička dokumentacija
Akronim 13E044TD
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Da osposobi studente da vode ličnu i poslovnu tehničku dokumentaciju
  Ishodi učenja (stečena znanja) Da osposobi studente da vode ličnu i poslovnu tehničku dokumentaciju
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Pojam i vrste tehničke dokumentacije. Lična dokumentacija, arhiva dokumenata, laboratorijska sveska. Poslovna dokumentacija, vrste i korišćenje. Idejna dokumentacija, specifikacija korisničkih zahteva, specifikacija potrebnih resursa. Implementacioni projekat, menadžment plan, dorada specifikacija. Razvojno istraživačka, konstrukciona prototipska i dokumentacija razvoja finalnog proizvoda.
  Sadržaj praktične nastave Proizvodna dokumentacija, specifikacija materijala, mehaničke i elektromehaničke specifikacije, specifikacije finalizacije proizvoda. Specifikacija implementacija i rezultati testiranja. Korisnička dokumentacija, korisničko – upotrebno uputstvo, uputstvo za održavanje, detaljan opis funkcionisanja sa stanovišta korisnika. Servisno uputstvo. Softverski alati.
  Literatura
  1. Paula Bell, Charlotte Evans: “Mastering Documentation”, John wiley & Sons, New York, 1989.
  2. V. Stibić: “Personal Documentation for Professionals – Means and Methods”, North-Holland Publ. Co., Amsterdam, 1980
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 2 0
  Metode izvođenja nastave demonstracije, diskusije, projekti
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 70