Navigacija

13E044PVI - Praktikum iz virtuelne instrumentacije

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz virtuelne instrumentacije
Akronim 13E044PVI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje znanja i veština potrebnih za projektovanje i realizaciju virtuelne PC bazirane instrumentacije
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da projektuju ili izaberu odgovarajuće elemente hardvera, izvrše integraciju sistema i realizuju program aplikacije virtuelnog instrumenta. Osposobljavanje studenata da koriste grafičke razvojne alate za projektovanje programa aplikacije računarski baziranih mernih sistema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Koncept, osnovni elementi i primena virtuelne instrumentacije. Grafičko programiranje. LabView programskog okruženja. Grafički korisnički interfejs. Senzori: karakteristike i povezivanje. Hardver ѕa akviziciju signala i povezivanje sa PC računarom. Funkcionalnost virtuelnog instrumenta.
  Sadržaj praktične nastave Rad u LabView programskom okruženjeu. Izrada Front panela i Dijagrama. Kreiranje aplikacije. Programske strukture. Obrada i analiza signala. SubVI i File IO. Primeri realizacije virtuelnog instrumenta: osciloskop, termometar, merač pulsa, web senzor.
  Literatura
  1. V. Drndarević, "Personalni računari u sistemima merenja i upravljanja", Akademska misao, Beograd, 2003.
  2. V. Drndarević, Predavanja, raspoloživa na http://tnt.etf.rs/~oe4pvi/index_files/Page323.html
  3. R. Baican, D.S. Necsulescu, "Applied Virtual Instrumentation", WIT Press, 2000
  4. Gary Johnson, Richard Jennings, LabVIEW Graphical Programming, McGraw-Hill Professional; 4th edition (July 17, 2006)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja se izvode preko prezentacije hardvera i softvera virtuelne instrumentacije uz korišćenje programa za realizaciju virtuelne instrumentacije. Vežbe se izvode u laboratoriji za elektroniku i računarskoj učionici uz korišćenje hardvera za akviziciju signala i softverskih alata za izradu programa.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 20