Navigacija

13E044HSOS - Hardversko-softverska obrada signala

Specifikacija predmeta
Naziv Hardversko-softverska obrada signala
Akronim 13E044HSOS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika i digitalni sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Proučavanje algoritama za digitalnu obradu signala u hardverskim i softverskim realizacijama. Uvod u napredne teme iz oblasti digitalne obrade signala - sistemi sa više učestanosti odabiranja, neidealnosti u realnim sistemima za obradu signala, digitalna korekcija. Efikasne implementacije u softveru i hardveru. Pregled arhitektura i mogućnosti rekonfigurabilnih sistema za obradu signala.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku predmeta studenti će biti osposobljeni da: - razumeju prednosti hardverske i softverske implementacije algoritama za obradu signala, - razumeju kompromise i ograničenja hardverske i softverske implementacije, - razumeju kako da particionišu algoritam obrade signala na hardversku i softversku implementaciju, - samostalno projektuju sistem za obradu signala.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Odabiranje i rekonstrukcija signala. Promena učestanosti odabiranja. Kompleksni signal, analitički signal, Hilbertova transformacija, kvadraturni signal. Kompleksni mešač, numerički kontrolisani oscilator, CORDIC algoritam. Filtri za uobličavanje signala. Digitalna korekcija. Sistemi za hardversko-softversku obradu signala. RFSoC. Aktuelne teme iz oblasti hardversko-softverske obrade signala.
Sadržaj praktične nastave Računarske simulacije u softverskim paketima SciPy, Octave, Matlab. Simulacija hardverskih implementacija u Verilog/VHDL simulatorima. Rad sa sistemima za obradu signala.
Literatura
  1. F. Harris, “Multirate Signal Processing for Communication Systems”, Prentice Hall, 2004
  2. J. Proakis, D. Manolakis, “Digital Signal Processing”, Pearson, 2006
  3. Kolekcija radova iz referentnih stručnih časopisa
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe na tabli, računarske simulacije i rad sa sistemima za obradu signala. Samostalni rad na izradi seminarskog rada.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
Projekti
Kolokvijumi
Seminari 50