Navigacija

13E042ODE - Osnovi digitalne elektronike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi digitalne elektronike
Akronim 13E042ODE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa teorijskim osnovama digitalne elektronike. Upoznavanje studenata sa osnovnim kolima digitalne elektronike sa aspekta korišćenja. Upoznavanje studenata sa osnovnim kolima digitalne elektronike sa aspekta projektovanja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da analiziraju, projektuju i realizuju osnovna i složena digitalna kola.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Brojni sistemi i kodovi. Aritmetičke operacije. Bulova algebra. Impulsni i digitalni signali. Statičke i dinamičke karakteristike logičkih kola. TTL i ECL logička kola. MOS i CMOS logička kola. Transmisioni gejt i dinamička logička kola. Realizacija kombinacionih mreža. Dekoder, koder, konvertor koda, multiplekser, demultiplekser.
  Sadržaj praktične nastave Primeri analize i sinteze logičkih kola. Primeri primene logičkih kola za sintezu složenijih digitalnih sistema.
  Literatura
  1. J.M.Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolic “Digital integrated circuits”, Prentice Hall, 2003., ISBN-13: 978-0130909961.
  2. D.A. Hodges, H.G. Jackson, R.A. Saleh: “Analysis and Design of Digital Integrated Circuit” McGraw-Hill, New York, 2004., ISBN 007-118164-4
  3. John F. Wakerly: “Digital Design: Principles and Practices”, Prentice Hall, 2005., ISBN-13: 978-0131863897
  4. D. Živković, M. Popović: “Impulsna I digitalna elektronika”, Nauka, Beograd, 1997, ISBN 86-7621-079-9.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja. Auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari