Navigacija

13E034PKH - Programiranje komunikacionog hardvera

Specifikacija predmeta
Naziv Programiranje komunikacionog hardvera
Akronim 13E034PKH
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije - smer Sistemsko inženjerstvo
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Hema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa metodama implementacije telekomunikacionih funkcija u programabilnim čipovima. Savladavanje VHDL programiranja i softverskih paketa za programiranje FPGA čipova.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon završetka kursa studenti će biti sposobni da implementiraju hardverski dizajn na FPGA čipovima.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave FPGA čipovi imaju široku primenu u telekomunikacionim mrežama, ali i u drugim oblastima. Oni omogućavaju fleksibilnost i visoke brzine procesiranja, i pogodni su za implementaciju svih funkcija sloja linka i mrežnog sloja. Na kursu će se izučavati softverski paketi za programiranje FPGA uređaja vodećih proizvođača (Xilinx, Altera), i osnove programskog jezika VHDL.
Sadržaj praktične nastave Vežbe na kojima će se hardverski implementirati pojedine komunikacione funkcije u programabilnim čipovima.
Literatura
  1. V. A. Pedroni, Circuit Design with VHDL, The MIT Press, 2004.
  2. D.L.Perry: VHDL Programming by Example, McGraw-Hill, 2002.
  3. S. Palnitkar: Verilog HDL – A Guide to Digital Design and Synthesis, Prentice Hall, 2003.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave U okviru vežbi studenti rade na projektu u grupama od dva ili tri studenta. Svaka grupa predaje izveštaj sa rezultatima rada na projektu, a studenti ga individualno brane.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 50