Navigacija

13E034MAP - Mrežna administracija i programiranje

Specifikacija predmeta
Naziv Mrežna administracija i programiranje
Akronim 13E034MAP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa arhitekturom operativnih sistema otvorenog koda. Obučavanje studenata da se bave mrežnom administracijom zasnovanom na ovakvim sistemima, i da povezuju aplikacije na istom i različitim uređajima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će se upoznati sa operativnim sistemima otvorenog koda. Studenti će takođe biti osposobljeni da se bave mrežnom administracijom i nadogradnjom softvera otvorenog koda koji se primenjuje u mrežama.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Arhitektura operativnih sistema otvorenog koda (Linux, Unix, BSD). Upravljanje korisnicima. Analiza rada i konfigurisanje OS-a. Konfigurisanje mrežnih parametara i implementacija mrežnih servisa. Programiranje softverskih priključaka. Metode i implementacija mrežne zaštite. Softverski ruteri. Tehnike virtuelizacije. Upravljanje i administracija mreže pomoću alata otvorenog koda.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske i pokazne vežbe u okviru kojih će se studenti upoznati sa strukturom operativnog sistema otvorenog koda, mrežnom administracijom, i nadogradnjom softvera otvorenog koda.
Literatura
  1. Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley: Unix and Linux System Administration Handbook, Prentice Hall, 2010
  2. Matthew Helmke: Ubuntu Unleashed 2012 Edition, Sams Publishing, 2012
  3. Christian Benvenuti: Understanding Linux Network Internals, O'Reilly Media, 2006
  4. Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg K. Hartman: Linux Device Drivers, O'Reilly Media, 2005
  5. Wale Soynika: Linux Administration A Beginner Guide 6/E, McGraw-Hill Osborne Media, 2012
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Nastava se sastoji iz predavanja, vežbi na tabli i lab vežbi. U okviru vežbi studenti rešavaju praktične probleme. U okviru lab vežbi studenti se praktično obučavaju za administraciju operativnog sistema otvorenog koda i mreže, kao i radu sa softverskim ruterima.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 40 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 0