Navigacija

13E034KS - Komutacioni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Komutacioni sistemi
Akronim 13E034KS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa principima rada i postojećim rešenjima komutatora na bazi komutacije kola i komutacije paketa, kao i sa mešovitim radom mreža na bazi komutacije kola i komutacije paketa. Posebna pažnja se posvećuje upravljanju i konfiguraciji komutacionih uređaja, kao i aspektima signalizacije i sinhronizacije.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti stiču adekvatna teorijska i praktična znanja o sistemima komutacije koja im omogućavaju lako uključivanje u poslove iz oblasti telekomunikacionih mreža.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod u komutacione sisteme. Osnovni principi komutacije kola i paketa. Komutatori na bazi komutacije kola. Komutatori na bazi komutacije paketa. Upravljanje i konfigurisanje komutacionih uređaja. Sinhronizacija. Signalizacija. Mešoviti rad mreža na bazi komutacije kola i komutacije paketa.
Sadržaj praktične nastave Rešavanje praktičnih problema iz oblasti komutacionih sistema kroz vežbe na tabli. Praktičan rad na konfiguraciji komutacionih sistemima u okviru lab vežbi.
Literatura
  1. J.H.Green: The Irwin Handbook of Telecommunications, McGraw-Hill, 2006.
  2. H.G.Perros: Connection-Oriented Networks: SONET/SDH, ATM, MPLS and Optical Networks, Wiley, 2005.
  3. S. Matić: Principi komutacije u telekomunikacijama, Javno preduzeće PTT saobraćaja ”Srbija”, 1993.
  4. H.J.Chao, B.Liu: High Performance Switches and Routers, Wiley, 2007.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Nastava se sastoji iz predavanja, vežbi na tabli i lab vežbi. U okviru vežbi studenti rešavaju praktične probleme. U okviru lab vežbi studenti se uče radu na komutacionoj opremi.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 20