Navigacija

13E033UTM - Uvod u telekomunikacione mreže

Specifikacija predmeta
Naziv Uvod u telekomunikacione mreže
Akronim 13E033UTM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente s osnovama teorije telekomunikacionih i računarskih mreža. Ilustrovati protokole i mehanizme nižih slojeva. Osposobiti studente za proračun kašnjenja u mreži.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po položenom ispitu, studenti će znati osnovne pojmove i definicije iz oblasti telekomunikacionih i računarskih mreža; biće upoznati s referentnim modelima za protokole, znaće mehanizme koji se primenjuju na nižim slojevima i raspolagaće matematičkim aparatom potrebnim za analizu mreža.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi i definicije. Slojevita dekompozicija i referentni modeli za protokole. Fizički sloj. Adresiranje. Kontrola pristupa sredini za prenos. Mehanizmi za obezbeđivanje pouzdanog prenosa; detekcija i korekcija greške, kontrola toka. Primeri protokola. Modeliranje telekomunikacionog saobraćaja. Servisni sistemi. Modeliranje bafera i proračun kašnjenja. Analiza performansi.
Sadržaj praktične nastave Proračun performansi mreže - verovatnoće sudara jedinica podataka, broja pokušaja do uspeha, iskorišćenosti linka, kašnjenja... Rad u softverskom alatu Wireshark.
Literatura
  1. W. Stallings: Data and Computer Communications, Prentice Hall, 2011
  2. James F. Kurose, Keith W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach, Addison-Wesley, 2013
  3. M. Bjelica: Telekomunikacione mreže – zbirka rešenih zadataka, Akademska misao, 2008
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne i laboratorijske vežbe; testovi i domaći zadaci.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 10
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari 0